+420 553 764 091 avemar@avemar.cz
CZ SK EN
+420 553 764 091 avemar@avemar.cz
Druhý slider

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky (v dalším textu jen „VOP“) obsahují úpravu závazků založených kupními smlouvami o dodávce zboží nebo smlouvami o obchodní spolupráci, které uzavírá společnost AVEMAR CZECH s.r.o. / AVEMAR cz s.r.o. (v dalším textu označená jako „prodávající“). Tyto VOP platí pro všechny dodávky zboží realizované prodávajícím pro jiné právnické nebo fyzické osoby, není-li ve smlouvě mezi prodávajícím a touto osobou (dále jen „kupující“) sjednána úprava odlišná. Tyto VOP se nevztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy (viz. ust. § 1810 a související občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – dále jen „občanský zákoník“).

2. Kupující prohlašuje, že tyto VOP, které mu byly nejpozději při přijetí objednávky předány, jsou mu v celém rozsahu známy a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí smlouvy uvedené v odst. 1.

3. Při realizaci dodávky na základě ústní objednávky bude kupujícímu zboží předáno po podpisu dodacího listu, jehož přílohou budou tyto VOP. Podpisem dodacího listu kupující vyjadřuje také souhlas s těmito VOP.

4. Veškeré prohlášení, přísliby či doručené objednávky jsou pro prodávajícího závazné, jestliže je písemně potvrdil. V souladu s ust. § 1744 občanského zákoníku se objednávka považuje za potvrzenou též v případě předání zboží kupujícímu ve skladu prodávajícího, případně předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu.

5. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy nebo od písemné objednávky, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 násobku ceny objednaného zboží. U zboží vyráběného či zhotovovaného podle zadání kupujícího je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,99 násobku ceny objednaného zboží.

6. Jestliže prodávající neodpoví na jakékoliv obchodní či jiné prohlášení nebo žádost kupujícího, neznamená to v žádném případě jeho souhlas.

7. Objednané zboží je možno použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným než stanoveným způsobem odpovídá v plném rozsahu kupující. Doporučení prodávajícího a jím poskytované bezplatné technické konzultace vycházejí z dobré víry v dokumentaci a údaje poskytované prodávajícímu jeho obchodními partnery a případný rozpor mezi nimi a skutečným stavem nelze uplatňovat u prodávajícího či z takových okolností vyvozovat jakoukoli odpovědnost prodávajícího.

II. Nabídky a vzorky

1. Veškeré nabídky a vzorky předává prodávající kupujícímu zdarma. Jestliže nabídky nejsou výslovně označeny jako závazné, případně jestliže jsou závazné a projde lhůta jejich platnosti, mají pouze informativní charakter.

2. Veškeré vzorky jsou považovány za nezávazné ve vztahu k množství a vlastnostem případné konkrétní dodávky zboží.

III. Ceny

1. Ceny zboží se rozumějí franko sklad Opava - procleno, bez daně a jiných přirážek, pokud v nabídce prodávajícího nebo ve smlouvě není uvedeno nebo sjednáno jinak.

2. Jestliže ceny zboží nejsou smluvními stranami písemně dohodnuty, platí základní ceny podle ceníku prodávajícího platného ke dni splnění závazku prodávajícího dodat zboží (viz článek IV. odst. 1 VOP).

3. Prodávající je oprávněn podle ust. § 2154 občanského zákoníku dodatečně upravit kupní cenu zboží s přihlédnutím k výrobním nákladům, z nichž se jako hlavní určují cenové změny surovin potřebných k vyrobení zboží, náklady na přepravu a osobní, zejména mzdové náklady spojené s výrobou a distribucí zboží. V tomto případě smluvní strany postupují dále podle ust. § 2155 a následujících občanského zákoníku.

IV. Dodání zboží

1. Nestanovuje-li kupní smlouva nebo smlouva o obchodní spolupráci způsob splnění závazku dodat zboží jinak, považuje se závazek prodávajícího za splněný dnem, kdy je zboží připraveno pro kupujícího ve skladu prodávajícího. Prodávající sdělí kupujícímu, že zboží je připraveno pro kupujícího ve skladě prodávajícího nejpozději 24 hodin předem.

2. Prodávající nenese odpovědnost za termín dodání zboží přímo zákazníkovi kupujícího, pokud se k tomu písemně nezaváže. Zdržení zapříčiněná okolnostmi vyšší mocí (viz ust. § 2916 odst. 2 občanského zákoníku) a vlivy, které prodávající nemohl ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení, nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy (objednávky), jinak může prodávající postupovat podle článku I odst. 5 VOP.

3. Okamžikem, kdy prodávající splnil svůj závazek, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží vyráběného či zhotovovaného podle jeho zadání (např. vyrobené zboží na výzvu prodávajícího neodebere), je povinen zaplatit prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 násobku ceny zboží.

V. Odpovědnost za vady a reklamace

1. Pokud není v závazné nabídce, potvrzení objednávky, kupní smlouvě, smlouvě o obchodní spolupráci anebo v těchto VOP stanoveno v souladu s platnými právními předpisy něco jiného, pro odpovědnost za případné vady dodávky platí příslušná ustanovení občanského zákoníku (viz ust. § 2099 - § 2112 a související ustanovení občanského zákoníku).

2. Práva z vadného plnění lze uplatnit pouze před zpracováním či jiným použitím zboží a to neprodleně po zjištění vady kupujícím. Sjednává se, že kupující má v rámci odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zejména právo na dodání náhradního zboží a to za podmínky, že odevzdá prodávajícímu vadné zboží.

3. Pokud kupující nedodrží lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění uvedenou v odst. 2 tohoto článku, právo z vadného plnění nelze ze strany kupujícího již uplatnit. Vady vzniklé nesprávným nakládáním se zbožím po přechodu nebezpečí škody na kupujícího uplatnit nelze.

VI. Přechod vlastnického práva ke zboží

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující je oprávněn v rámci své podnikatelské činnosti zpracovávat a prodávat dodané zboží. Při této činnosti je ovšem povinen v případě, že dosud nezaplatil plnou kupní cenu zboží, upozornit své zákazníky na skutečnost, že dodávané zboží je dosud ve vlastnictví prodávajícího. Při nesplnění této povinnosti se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,005 násobku ceny dodaného zboží, na které se výhrada vlastnického práva vztahuje.

3. Kupující se zároveň zavazuje, že na požádání prodávajícího převede ihned po obdržení takové žádosti všechny pohledávky a výhody, které získal nebo získá prodejem zboží ve vlastnictví prodávajícího, na prodávajícího, případně tyto pohledávky zastaví ve prospěch prodávajícího.

VII. Platby

1. Pokud není v nabídce či potvrzení objednávky nebo přímo v písemné kupní smlouvě (smlouvě o obchodní spolupráci) uvedeno jinak, platí pro plnění peněžitých závazků kupujícím vůči prodávajícímu níže uvedené platební podmínky.

2. Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího u Raiffeisen Bank a.s. č. účtu 5069617001/5500 (AVEMAR CZECH s.r.o.) / Komerční banky a.s. č. účtu 190736010287/0100 (AVEMAR cz s.r.o.) či na jiný účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, daňovém dokladu (faktuře) nebo v potvrzení objednávky.

3. Platba kupní ceny zboží může být provedena předem na základě zálohové faktury. Při odběru zboží do hodnoty Kč 50.000,- (bez DPH) lze platit v hotovosti přímo ve skladu (provozovně) prodávajícího.

4. Jakýkoli jiný způsob platby, než který je uveden v těchto VOP, je podmíněn písemným souhlasem prodávajícího.

5. Při prodlení s plnění peněžního závazku se zavazuje kupující zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,075% z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení s plněním peněžitého závazku kupujícího je vždy podstatným porušením příslušné smlouvy a prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Dozví-li se prodávající dodatečně, avšak předtím, než nastane sjednaný termín plnění jeho závazku, nepříznivé skutečnosti o důvěryhodnosti kupujícího, může požadovat okamžité zaplacení kupní ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. To platí i pro případ značného zhoršení poměrů kupujícího (např. při zahájení insolvenčního řízení, zrušení kupujícího – právnické osoby s likvidací apod.).

7. Zásahy třetích osob nebo soudů snižující nebo podstatně omezující bonitu kupujícího, jako např. exekuce vedená proti kupujícímu nebo zahájení insolvenčního řízení proti kupujícímu, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Prodávající se v tomto případě vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy.

8. Kupující a prodávající sjednávají, že kupující není oprávněn započíst si jakékoliv své pohledávky na jakékoliv vzájemné pohledávky prodávajícího bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9. Kupující a prodávající sjednávají, že kupující je oprávněn postoupit nebo zastavit svou pohledávku za prodávajícím třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní pokuty dohodnuté v těchto VOP nezahrnují náhradu škody vzniklé příslušné smluvní straně porušením stejných závazků (povinností).

2. Smluvní strany prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto VOP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o obchodní spolupráci, případně je aplikovat též přiměřeně na jiné mezi nimi uzavřené smlouvy, a že jejich obsah je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, což osvědčují svými podpisy (podpisy osob oprávněných za ně jednat nebo je zastupovat) pod příslušnou smlouvu, objednávku nebo dodací list, případně pod tyto VOP.

3. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP budou vykládány v dobré víře.

4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. října 2015.

© ARSYLINE 2016
Upozornění
Zavřít